Lập trình Python cho người mới bắt đầu

Để bắt đầu lập trình với Python, bạn nên đọc nhanh bài báo sau được đăng trên tạp chí Linux Python Programming for Beginners. Một số tài nguyên tham khảo có thể giúp học Python như sau:

OpenGL Programming in Linux: GLX and Xlib

Xlib is a library which provides functions for applications running under the X Window System (also referred to as X). This includes window management as well as event handling. X…

Drawing simple shapes with perspective

Drawing simple shapes with perspective Shared via AddThis