Home / 21:03 / 21:03 / 21:03

Daily Archives: 21/12/2010

Ngôn ngữ lập trình Java

Java Oracle 8

Ngôn ngữ lập trình Java là một ngôn ngữ bậc cao có những đặc điểm được minh họa bởi những từ đặc biệt sử dụng rộng rãi (buzzword) sau: Simple Architecture neutral Object oriented Portable Distributed High performance Multithreaded Robust ...

Read More »