Quản lý user trên Ubuntu qua terminal

Print Friendly, PDF & Email
Mặc dù đã cảm thấy ưng ý với Dropbox về việc đồng bộ dữ liệu nhưng ghét một nỗi là nếu Dropbox nằm trên hai thư mục khác nhau của hai máy tính thì một số chương trình sẽ phát sinh lỗi.
Lấy một ví dụ thế này:
Nếu bạn sử dụng Qt Creater để tạo một dự án. Thế thì, một trong các thao tác bạn phải làm là chỉ ra thư mục output để chứa các file objects. Đây là một đường dẫn tuyệt đối. Nếu không để ý, chúng ta sẽ nhận thông báo lỗi khi biên dịch file.
Hoặc nếu bạn tạo dự án thông qua CMakelist. Qt Creator cũng tạo ra một file CMakelist.txt.user trong đó có một số thuộc tính lấy giá trị đường dần tuyệt đối. Vậy nên, hai trường hợp này sẽ gặp rắc rối nếu bạn đặt 2 thư mục Dropbox trên 2 máy tính không cùng tên username….
Lệnh sử dụng để quản lý user trên Ubuntu là: usermod
Tạo một user mới useradd
Đổi tên đăng nhập của user: usermod -l tên_mới tên_cũ
http://www.cyberciti.biz/faq/howto-linux-add-user-to-group/
http://www.cyberciti.biz/faq/howto-change-rename-user-name-id/
http://www.cyberciti.biz/faq/linux-remove-user-command/
http://www.liberiangeek.net/2010/07/how-to-change-your-usernameuserid-in-ubuntu-10-04-lucid-lynx/
http://nixcraft.com/getting-started-tutorials/3293-create-new-user-account-ubuntu-linux-command-line.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.