Phân tích nhóm

Print Friendly, PDF & Email

Statistica http://www.statsoft.com/textbook/cluster-analysis/
Phân tích nhóm  là phương pháp phân chia các phần tử của một tập vào những nhóm (tập) nhỏ hơn có cùng tính chất. Có hai hướng chính:

  • Dựa trên một yêu cầu công việc, chúng ta có thể biết số nhóm và đặc điểm của từng nhóm đó. Việc phân tích nhóm chỉ đơn giản là tìm phần tử nào có tính chất của nhóm và cho vào nhóm tương ứng đó.
  • Vì một số ràng buộc nào đó mà chúng ta không nắm rõ số nhóm cũng như đặc điểm của nhóm, việc cần làm là tạo ra một số nhóm đáng kể nào đó.

Statistica http://www.statsoft.com/textbook/cluster-analysis/

comments

About Admin

programming all time and taking a bread for the lunch hahaha... When you are engaging your work, nobody can attract you doing another thing. Otherwise, should should move to other jobs or are not interested in your job enough.