Home / Khoa học Máy tính / Kiến trúc máy tính / Cách thức hoạt động của bộ nhớ đệm

Cách thức hoạt động của bộ nhớ đệm

Print Friendly, PDF & Email

Khái niệm bộ nhớ đệm được nhắc đến nhiều lần trong các bài giảng về kiến trúc máy tính mà cụ thể là trong những đoạn nói về cách hoạt động của bộ nhớ máy tính. Bài này nhằm mục đích giới thiệu cách thức hoạt động của bộ nhớ đệm (cache).

MEMORY ORGANISATION

process flow How Cache memory works2 How Cache memory works1

http://www.engineersgarage.com/mygarage/how-cache-memory-works

comments

About Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.