Các lệnh của VIM được sử dụng phổ biến

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

(English) Column Edit Mode in VIM

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh.

vi Editor

vi Editor Commands to Remember by Heart