Array, List, etc. với chỉ mục là chuỗi kí tự

Print Friendly, PDF & Email
Ví dụ: Tạo một danh sách với các phần tử sử dụng chỉ mục là chuỗi. Kiểu dữ liệu này thường được gọi là mảng kết hợp. Trong Python, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc dữ liệu từ điển (Dictionaries) và khai báo như sau:
reactions = {"Vac_c":{"IntMeta",33}, "Vac_f":{"IntMeta",12},"Gln_in":{"ExtMeta",20}}
Một vài hình ảnh minh họa cho trường hợp associative array.
Associative Array
Associative Array

php_associativearray

associativemaps02

One thought on “Array, List, etc. với chỉ mục là chuỗi kí tự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.