Cách xóa các themes trong WordPress

Xóa theme sử dụng FTP hoặc File Manager trong cpanel Sử dụng File Manager trong cpanel, bạn sẽ truy cập đến thư mục chứa theme đã cài đặt trên website.…

Comparison of Web Servers (aka, Application Servers)

Apache, GlassFish, WebLogic, Nginx, Resin http://www.caucho.com/resin-web-server/ http://wiki.nginx.org/Main http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-097127.html

Create an image gallery with jQuery

http://workshop.rs/2009/12/image-gallery-with-fancy-transitions-effects/

Toàn tập với CSS

Các bài hướng dẫn CSS trên Youtube:Phần 1, 2, 3, 4, 5XHTML Tips & Tricks: CSS Buttons

Các bộ soạn thảo html miễn phí mà hiệu quả trên Linux

Gom các editor soạn thảo web miễn phí cho ace nào thích thiết kế web cũng như tạo các trang html đơn giản trên hệ thống Linux. Ngoài các anh…

Stuffs during building EPHY10

Each page in ASP.NET 2.0 or upper has the AutoEventWireup tag set to true, which means that all this page initialization events are type by yourself. use this code directly…