Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Print Friendly, PDF & Email

Khi khởi động apache bạn hay gặp lỗi sau đây. nvntung@xps827:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart * Restarting web server apache2                      …

PHP 5 Social Networking

Print Friendly, PDF & Email

This book was published by Packt Publishing in October 2010. PHP 5 Social Networking addresses the main features to build and maintain a social network application. Reading this book help us to…

Comparison of Web Servers (aka, Application Servers)

Print Friendly, PDF & Email

Apache, GlassFish, WebLogic, Nginx, Resin http://www.caucho.com/resin-web-server/ http://wiki.nginx.org/Main http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-097127.html

Create an image gallery with jQuery

Print Friendly, PDF & Email

http://workshop.rs/2009/12/image-gallery-with-fancy-transitions-effects/

Lập trình Web với PHP, MySQL trong Ubuntu

Print Friendly, PDF & Email

Sau khi cài XAMPP xong, ngầm định PEAR cũng được cài. Để quản lý các packages đã cài chung với XAMPP, dùng lệnh pear trong /opt/lampp/bin. Xem các lệnh cơ…

Stuffs during building EPHY10

Print Friendly, PDF & Email

Each page in ASP.NET 2.0 or upper has the AutoEventWireup tag set to true, which means that all this page initialization events are type by yourself. use this code directly…

Multi-tier Web Application using ASP.NET

Print Friendly, PDF & Email

A Multi-tier Web Application includes 4 layers: Web Layer (Presentation Layer) Business Rules Layer Data Access Layer From the post in [1], the author based on the Microsoft Architecture exams…

Tìm hiểu Kiến trúc MVC với ASP.NET

Print Friendly, PDF & Email

Như chúng ta biết, MVC là một kiến trúc ứng dụng được sử dụng phổ biến. Với một lập trình viên, biết MVC sẽ giúp ích nhiều trong việc tạo…

Installing PHP5, MySQL and Apache on Ubuntu

Print Friendly, PDF & Email

Để lập trình web sử dụng PHP và MySQL trên Ubuntu, chúng ta nên sử dụng XAMPP. Xem trên trang này, chúng ta sẽ biết cách cài đặt. Khá đơn…