Một giải pháp đồng bộ cơ sở dữ liêu cho máy tính chạy song song nhiều hệ điều hành

Print Friendly, PDF & Email

[dropcap]N[/dropcap]gày nay, với sự phát triển mạnh mẽ phần cứng máy tính kéo theo nhiều người mong muốn trải nghiệm vài hệ điều hành trên cùng một chiếc máy tính.…

Internalisation of your Grails based application with i18n-asset-pipeline plugin

Print Friendly, PDF & Email

What I will present below about i18n-asset-pipeline grails plugin which is doing the same job as jquery.i18n.properties.js as such. You probably find a few implementations of jquery.i18n.properties.js on grails plugin…

Chạy một máy chủ web đơn giản

Print Friendly, PDF & Email

Trong thời đại kĩ nghệ web, chạy một máy chủ web đơn giản để phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng web thật sự cần thiết.

Apache could not reliably determine the servers fully qualified domain name using 127.0.1.1 for server name error

Print Friendly, PDF & Email

Khi khởi động apache bạn hay gặp lỗi sau đây. nvntung@xps827:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart * Restarting web server apache2                      …

PHP 5 Social Networking

Print Friendly, PDF & Email

This book was published by Packt Publishing in October 2010. PHP 5 Social Networking addresses the main features to build and maintain a social network application. Reading this book help us to…

Comparison of Web Servers (aka, Application Servers)

Print Friendly, PDF & Email

Apache, GlassFish, WebLogic, Nginx, Resin http://www.caucho.com/resin-web-server/ http://wiki.nginx.org/Main http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/downloads/wls-main-097127.html

Create an image gallery with jQuery

Print Friendly, PDF & Email

http://workshop.rs/2009/12/image-gallery-with-fancy-transitions-effects/

Lập trình Web với PHP, MySQL trong Ubuntu

Print Friendly, PDF & Email

Sau khi cài XAMPP xong, ngầm định PEAR cũng được cài. Để quản lý các packages đã cài chung với XAMPP, dùng lệnh pear trong /opt/lampp/bin. Xem các lệnh cơ…

Stuffs during building EPHY10

Print Friendly, PDF & Email

Each page in ASP.NET 2.0 or upper has the AutoEventWireup tag set to true, which means that all this page initialization events are type by yourself. use this code directly…

Multi-tier Web Application using ASP.NET

Print Friendly, PDF & Email

A Multi-tier Web Application includes 4 layers: Web Layer (Presentation Layer) Business Rules Layer Data Access Layer From the post in [1], the author based on the Microsoft Architecture exams…