Home / Author Archives: Nguyen Vu Ngoc Tung (page 25)

Author Archives: Nguyen Vu Ngoc Tung

I love making new professional acquaintances. Don't hesitate to contact me via nguyenvungoctung@gmail.com if you want to talk about information technology, education, and research on complex networks analysis (i.e., metabolic networks analysis), data analysis, and applications of graph theory. Specialties: researching and proposing innovative business approaches to organizations, evaluating and consulting about usability engineering, training and employee development, web technologies, software architecture.

TreeView and Master Pages

http://forums.asp.net/t/1022893.aspxhttp://www.dotnetheaven.com/Uploadfile/danish.hameed/TreeViewControl07162005055926AM/TreeViewControl.aspxhttp://quickstarts.asp.net/QuickStartv20/aspnet/doc/ctrlref/navigation/default.aspxhttp://quickstarts.asp.net/QuickStartv20/aspnet/doc/ctrlref/navigation/treeview.aspxhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/7a9swst5%28v=VS.80%29.aspxhttp://how-2-do.blogspot.com/2008/05/aspnet-master-page-tutorial-part-7.html

Read More »

LINQ TO SQL VS. ENTITY FRAMEWORK

http://thedatafarm.com/blog/data-access/linq-to-sql-vs-entity-framework/

Read More »

Loading Word Document into FreeTextBox

C# Open Word Documents using Visual Studio 2010 and .Net 4http://www.asp.net/cssadapters/treeview.aspxhttp://www.dnzone.com/go?1387http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/scottlysle/L2SinCS06022008035847AM/L2SinCS.aspxHow do I open a word document from .NET?

Read More »

Design Patterns

Design Patterns in Software Industry

This post presents the list of popular design patterns using in software industry.   Name Usage Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Abstract Factory Abstract Factory – Creational Design Pattern Factory Method Factory method Design pattern using C# ...

Read More »

ASP.NET: Migrating to LINQ to SQL in TheBeerHouse and ASP.NET 2.0 Website Programming Problem Design Solution – Book Information and Code Download – Wrox

ASP.NET: Migrating to LINQ to SQL in TheBeerHouse and ASP.NET 2.0 Website Programming Problem Design Solution – Book Information and Code Download – Wrox

Read More »

Tìm hiểu Kiến trúc MVC với ASP.NET

Như chúng ta biết, MVC là một kiến trúc ứng dụng được sử dụng phổ biến. Với một lập trình viên, biết MVC sẽ giúp ích nhiều trong việc tạo một ứng dụng nhanh, hiệu quả và an toàn. Trong ...

Read More »

Một số trang liên quan đến thiết kế WEB

Trang này chứa các ví dụ mẫu hay về CSS. Trang này là Thế giới WEB, cũng có một số cái hay hay.

Read More »

Một số vấn đề liên quan đến dự án EPHY10

Tìm hiểu sự khác nhau giữa ASP.NET Server Controls và HTML Server Controls. Tìm hiểu cách gắn một hàm của JavaScript với ASP.NET Server ControlMột cách thực hiện chung là: trong phương thức Page_Load của trang .aspx, chúng ta viết ...

Read More »

OpenGL GL_Select problems with ATI, NVidia

Các giải thích về cách install và uninstall các ATI drivers. See here select and pick object up The 1st explaination: see here. Bên dưới là một copy của giải thích. Beware that a BIG drop in performance will exist ...

Read More »

Mệt với report

Công việc viết report cực kỳ mệt nhọc và kiên trì, phải cố gắng lên, còn 3 tuần nữa.

Read More »